Trenerkontrakt

Som trener i Eiker Cheer Team skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for alle utøvere på laget du er trener for
 • Skape positive erfaringer med trening og konkurranse for dine utøvere
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde for alle, husk at du som trener også er klubbens ansikt utad
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening. Ha en plan for treningen.
 • Ha på deg treningstøy og vær aktiv på treningen
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • La mobiltelefonen ligge!

Kontraktens varighet

Denne avtalen gjelder for sesongen høst:…………….. og vår:……………..

Denne avtale opphører ved utløp av gjeldene sesong uten at noen av partene trenger varsle opphøret. Engasjement av trenere gjennomføres hvert år i forkant av ny sesong og samtlige trenere som ønsker å fortsette utover inneværende sesong må søke på nytt på lik linje med nye trenere.

Lønn

Heltidstrenere får fastlønn per sesong (høst+vår) etter gjeldene satser.

For hjelpetrenere eller spesialtrenere som ikke er tilstede på alle treninger gjelder egne avtaler.

Mer enn 10% fravær resulterer i trekk i lønn tilsvarende fraværsprosent. Oppmann fører fravær.

Lønn utbetales i desember for høstsemester og juni for vårsemester. Ønsker du oftere utbetaling må dette avtales direkte med kasserer.

Kostnadsdekning

Mot innlevering av originalkvitteringer enten fysisk eller elektronisk samt at utleggsskjema er fylt ut kan klubben dekke utlegg treneren har hatt når disse knytter seg direkte til hans/hennes gjennomføring av trening og konkurranser/oppvisning for laget/lagene.

Klubben dekker eventuelle kurs som sportslig leder mener er hensiktsmessige for trenerrollen.

Kjøring i forbindelse med trening og konkurranser/oppvisning dekkes ikke av klubben.

Virkningen av avtalebrudd

Ved mangelfull oppfølging eller uklarhet om tolkning av denne avtale mellom trener eller klubb, skal den part som har behov be om møte med avtaleparten så snart som mulig med tanke på å rydde opp i forholdet. Resultatet av møtet skal nedtegnes skriftlig med en kopi til hver av partene.

Dersom forholdet ikke bedrer seg eller gjentatte og/eller ved alvorlige brudd på denne avtale eller målsetningene/retningslinjene, kan den annen part skriftlig si opp avtaleforholdet med to ukers varsel.

Avtalens opphør

Denne avtale opphører automatisk ved utløp av inneværende sesong uten at noen av partene trenger å varsle opphøret. Alle eiendeler som tilhører den annen part, skal leveres tilbake senest ved avtalens utløp.

Ved oppsigelse eller omforent opphør i avtaleperioden, skal eiendeler leveres tilbake og utestående økonomiske fordringer gjøres opp senest den dagen avtalen opphører. Hvis trener selv velger å si opp før avtaleperioden er opphørt, må sportslig leder varsles skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned med mindre man finner en erstatter tidligere.